Rirakkusudekiru massāji no ato, PPK no yubi de oishīmono o tabetara, happī endo no jikandesu.