او یک الاغ بزرگ و یک واژن بسیار تنگ دارد من به همسر پدرم حسودی کردم????